به طور موقت کاهش تعرفه بر واردات خودرو, دولت گزارش قبل از