علی جلیلوند تهیه کننده “بدون تاریخ، بدون امضا” : این فیلم را شما نابود کردید!