شاهزاده بندر نیز دستگیر شده اند/نیروهای امنیتی بازداشت شدگان را شکنجه