فیلم/ موزیک ویدیو "کوچه"/ صدای جعفر نشان می دهد و یک گروه فعالیت های یاسین