من نمی دانم حریری در آن/داعش تحت رهبری نخست وزیر sind