ساخت لانه با شاخه های هرس در باغ مرکز پایتخت آغاز شد