همراه با صدا/راه اندازی یک شرکت اورشلیم در جنگ با صهیونیست ها