توضیح روابط در مورد حادثه حمله به دفتر این سیستم در کرمان