بازگشت از 980 هزار نیاز به کشور/ خنثی کردن اقدامات تروریستی نیروهای عراقی