مشکل از بازی با حجاب ندارد خود را/ خود را خوب نشان داده شده است