بیش از نیمی از جامعه هستند به دنبال شغل نیست/عواقب غیر دریا Harpe شد