عکس ؛ وقتی کی روش ستاره پرسپولیسی را سورپرایز می کند