برگزار می شود دومین شروع عملیات آزمایشی در زمینه آموزش و پرورش