دفتر روحانی: شام محرمانه با اعضای کنگره آمریکا در حال بی پایه و اساس