ارسال یک پیام وزیر انرژی برای حل این مشکل در اسرع وقت