سازمان ملل: در مورد خودکشی, به اشتراک گذاری, توضیح