امضای 21 قرارداد سرمایه گذاری در فن آوری اختراعات در بازار ملی