ابعاد معایب کشنده خطر مترو بسته در تهران/ mahlia که دلار برای تکمیل این پول خواهد شد