رئیس کمیته ملی المپیک در مراسم معارفه رئيس جمهور اتحادیه از جانبازان و معلولین با حضور