مسئول عراقی: آمریکا به دنبال نه برای کنترل مرز سوریه و عراق