ابهام در سقوط ATR آسمان/قطعنامه 24 ساعت جعبه سیاه هواپیما