روند جذب اعضای هیئت علمی نباید بیش از 4.5 ماه/سرعت بخشیدن به جذب فارغ التحصیلان رشته بورس تحصیلی