سازندگان "قرعه کشی" از دبیرخانه جشنواره به منزله یک