دشمن می خواهد به مبارزه با رژیم صهیونیستی را اولویت خارج