ساندرز: انفعال کارت مغلوب ساختن پیشی جستن در برابر مداخله روسیه وحشتناک