رویارویی با ههن یانگ, اولویت سفر مغلوب ساختن پیشی جستن به آسیا