فرشاد مومنی: دستکاری در نرخ ارز می تواند عواقب جبران ناپذیر وجود دارد