آمریکا، امارات و عربستان کمیته ای سه جانبه علیه ایران تشکیل می دهند