پرداخت های سیاسی از ایالات متحده, حاتمی کیا در تلویزیون