مسئول امنیت و سلامت از هر زندانی اطلاع از بازداشتگاه و تولید کننده