ویدیو جالب از برداشتن عمامه از سر او آیتâ € Œالله هاشم شاهدان