رسوایی از این وضعیت است که کاخ سفید در دسترس است ...