چگونه قند و ترجیح می دهند با مسلمانان برای چهل روز به محل ما هستند ؟