افراد مجروح در ازای خروج از عناصر "جان" اردوگاه "یرموک" از "صدا" بیرون آمدن