جالب ماشین "شافر" در آسیا و" مشتری راز "استقلال" !