فغانی برای دیدار با نمایندگان کره جنوبی و چین را سوت می زند