چرا توقف و یا حداقل کند کردن روند پیری از نظر روش riadyawan است ؟