جذب سرمایه گذاران خارجی نیاز به مشارکت و گفت و گو فراوان است