موتور جالب "پرسپولیس" است این موضوع است." علیپور " مسیر انقلابی در بازی های زمان اتفاق می افتد؟!