تصور کنید که هسته اصلی اصلاح طلبان نیز یک تصویر پس نمی