مرگ یک مرد است که در "پیشرفته" همان آقای تقلا برخورد