بمب گذاری در کشورهای همسایه با نتایج مثبت در پی خواهد داشت