رئیس جمهوری چین: چین و ایالات متحده باید یک شریک اگر شما نمی رقابت با یکدیگر