همه حرفه ای ها قانونی یارانه ها در توجه داشته باشید ،