ارسال ۲ جنگنده پیشرفته دیگر به پایه "تصویری" سوریه