حساب: سامسونگ اگر تا پایان روز تبعیض جبران خسارت خود را بدون, تلفن, تلفن من تغییر می کنم