تاخیر در پرداخت دستمزد کارکنان اطلاعات تماس اهواز/ پیمانکار: ارتباطات از راه دور برای وضعیتâ € Œها پرداخت حقوق مشتری سپرده میâ € Œشود