قرارداد ۲۰ شرکت تجهیزات پزشکی ژاپن در طول سه ماه آینده