اثرات مارس از چهل روز به تعادل در روابط فرهنگی منجر شود