دو تا از مهم ترین اهداف پرسپولیس اعلام رسمی به توده ها!